Výber najvýznamnejších prác z urbanizmuUrbanistická štúdia Vrútky - Kopanice (2007)
Rozsah:
- urbanistická štúdia
- projekt pre územné rozhodnutie
Investor:
- MsÚ Vrútky

IBV Martin - Stráne (2003)
Rozsah:
- urbanistická štúdia
- projekt pre územné rozhodnutie
Investor:
- Mesto Martin

Územný plán obce Háj (2001)
Rozsah:
- kompexný urbanistický návrh
Investor:
- Obec Háj

Územný plán zóny - centrum Turany (1996)
Rozsah:
- kompexný urbanistický návrh
Investor:
- Obec Turany

Územný plán sídelného útvaru Turany (1994)
Rozsah:
- kompexný urbanistický návrh
Investor:
- Obec Turany

Územný plán sídelného útvaru Sklabiňa (1986)
Rozsah:
- kompexný urbanistický návrh
Investor:
- ONV Martin